ЗА НАС

ЗА НАС
ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје е основан во средината на 2006 година и остварува одлични резултати на подрачјето на вонсудска наплата на долгови и побарувања како и на изработка на бонитетни извештаи на правни субјекти во земјата, а со изградената мрежа на сестрински фирми на територијата на ЈИ (Југоисточна) Европа е активно вклучен во системот на истоветни агенции во целиот свет.

The basic PRO COLLECT Ljubljana, founded by the state in 2004, initiated the construction of a real network that today has its own companies under the same and recognizable logo in Slovenia, Croatia, Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Romania, Bulgaria and ensured its presence and action on the territory of Kosovo, Montenegro and Greece. With that, the PRO COLLECTING Group became a real expert in its field on the territory of the entire SE Europe, and through the connection with the international associations for collection, ensures its operation and provides services to its customers all over the world.

In 2023 Pro Collect joined the Atradius Group, through its subsidiary Atradius Collections.

about us image

PRO KOLEKT DOO Skopje achieves excellent results in the area of ​​out-of-court collection of debts and claims as well as in the preparation of credit reports of legal entities. In 2023 Pro Collect joined the Atradius Group, through its subsidiary Atradius Collections.

Територијална покритиеност

ПРО КОЛЕКТ со својата мрежа активно се вклучува и учествува во светската мрежа на агенции за наплата на побарувања, која постојано расте, со цел на нашите клиенти да им ги обезбедиме нашите услуги кои во овој момент ги нудиме во над 120 земји од сите континенти на светот.

ДЕЛОВНИ ПРАВЦИ

The main reason for the establishment of PRO COLLECT, the group that created a network with all its members, is to provide its customers with a specific package of services in the most professional way possible, primarily in the mediation of debt collection, preparation of credit-credit reports, management consulting, assistance in court procedures and also assistance in establishing companies in the countries of SE Europe.

За Atradius Collections

Преку присуство во 40 земји, Atradius Collections обезбедува услуги за наплата на трговски фактури во 96% од земјите низ светот. Големиот обем на услуги кои ги нуди се движат од аутсорсинг за управување со побарувања и наплата од трета страна до наплати во правна постапка, со што им помага на компаниите ширум светот да ги наплатат неподмирените фактури и ефикасно да управуваат со побарувањата.